Hondakin bilketan alta

Zer da?

Zabor bilketa tasan alta Udalari jakinaraztean datza.

Aurkeztu beharreko agiriak

Zabor bilketa tasan alta bat eskatu nahi baduzu, ondoko inprimakia behar bezala beteta aurkeztu beharko duzu: Zabor tasan alta emateko eskaera.

Eskabidea non aurkeztu behar da

Inprimakia Soraluzeko Udaletxeko bulego orokorretan aurkeztu beharko da.

Faxa bidaliz: 943 75 3112

Posta elektronikoz udala@soraluze.eus

Faxez edota posta elektronikoz egiteko datu hauek zehaztu behar dira:

  • Erreziboaren titular berria.
  • Zaborrean alta eman behar zaion helbide berria.
  • Kontu zenbakia ( 20 digitoak ).

Zerga ordaintzeko obligazioa sortzen da zerbitzua ezartzean, izaera nahitaezkoa eta orokorra izateagatik, eta ulertuko da etxeetako titularrek eta merkataritza, industria eta zerbitzu jardueretako titularrek erabiltzen dutela.

Tasa fakturatu eta kobratzen da hiruhilean behin, aldi bakoitzaren hasieran, eta kuota osoa eta zatiezina izango da. Fakturatu beharreko aldiaren lehen egunean (urtarrilaren 1ean, apirilaren 1ean, uztailaren 1ean eta urriaren 1ean) alta jasota dagoen jabearen izenean egingo da ordainagiria.

Alta berriek, bajek eta aldaketek, eskatu direneko hurrengo hiruhilekotik aurrera izango dituzte ondorioak.

Zerbitzuan baja emango da: etxebizitzen kasuan, eraikina botatzen denean; enpresa jardueren kasuan, jarduera laga duela udal bulegoetan adieraztean; bizileku edo eraikin berean egiten diren merkataritza, industria, lanbide eta abarren jarduerek, horiek egiten dituztenek etxebizitzarako ere erabiltzen badute (adibidez, ile apaindegiak, kontsultoretzak eta abar), jarduera bezala ordainduko dute soilik.

Aldizkako zerga denez (hiruhilekoa), jakinarazpenak ez dira banaka egingo, taldeka baizik, GAOren eta hedabideen bidez. Horregatik, ordainagiriak helbideratzea gomendatzen dugu, banketxe baten bidez; horretarako, udal bulegoetara 20 digituko kontu zenbakiaren berri eman beharko da.

Salbuespenak

Zabor-bilketa zerbi­tzuari dagokion tasa ordain­tze­tik salbue­tsita gera­tzen dira:

  • Hondamen egoeran dauden baserriak.
  • Inongo jarduerarik ez duten lokalak.

Tarifen aplikazio arauak

Baserri ­hutsek etxe­bizi­tza ­hutsak bezala ordainduko dute. Ordain­tze­tik salbu geldituko dira hondamen egoeran dauden baserriak soilik.

Jate­txe jarduera duten baserriek, jate­txeei dagokien tarifa bera ordainduko dute.