Hondakin bilketan baja

Zer da?

Zabor bilketa tasan baja Udalari jakinaraztean datza.

Aurkeztu beharreko agiriak

Zabor bilketa tasan baja bat eskatu nahi baduzu, ondoko inprimakia behar bezala beteta aurkeztu beharko duzu: baja emateko inprimakia (PDF).

Eskabidea nola aurkeztu

  1. Inprimakia Soraluzeko Udaletxeko bulego orokorretan aurkeztu beharko da.

  2. Faxa bidaliz: 943 75 3112

  3. Posta elektronikoz udala@soraluze.eus

Faxez edota posta elektronikoz egiteko datu hauek zehaztu behar dira:

  • Erreziboaren titular berria.

  • Zaborrean alta eman behar zaion helbide berria.

  • Jarduera ekonomikoen gaineko zergan baja inprimakia.

Tasa fakturatu eta kobratzen da hiruhilean behin, aldi bakoitzaren hasieran, eta kuota osoa eta zatiezina izango da. Fakturatu beharreko aldiaren lehen egunean (urtarrilaren 1ean, apirilaren 1ean, uztailaren 1ean eta urriaren 1ean) alta jasota dagoen jabearen izenean egingo da ordainagiria.

Alta berriek, bajek eta aldaketek, eskatu direneko hurrengo hiruhilekotik aurrera izango dituzte ondorioak.

Zerbitzuan baja emango da: etxebizitzen kasuan, eraikina botatzen denean; enpresa jardueren kasuan, jarduera laga duela udal bulegoetan adieraztean; bizileku edo eraikin berean egiten diren merkataritza, industria, lanbide eta abarren jarduerek, horiek egiten dituztenek etxebizitzarako ere erabiltzen badute (adibidez, ile apaindegiak, kontsultoretzak eta abar), jarduera bezala ordainduko dute soilik.

Aldizkako zerga denez (hiruhilekoa), jakinarazpenak ez dira banaka egingo, taldeka baizik, GAOren eta hedabideen bidez. Horregatik, ordainagiriak helbideratzea gomendatzen dugu, banketxe baten bidez; horretarako, udal bulegoetara 20 digituko kontu zenbakiaren berri eman beharko da.

Salbuespenak

Zabor-bilketa zerbi­tzuari dagokion tasa ordain­tze­tik salbue­tsita gera­tzen dira:

  • Hondamen egoeran dauden baserriak.
  • Inongo jarduerarik ez duten lokalak.

Tarifen aplikazio arauak

Baserri ­hutsek etxe­bizi­tza ­hutsak bezala ordainduko dute. Ordain­tze­tik salbu geldituko dira hondamen egoeran dauden baserriak soilik.

Jate­txe jarduera duten baserriek, jate­txeei dagokien tarifa bera ordainduko dute.